وقتي به عنوان همسر دوم وارد زندگي کسي مي‌شويد
يک بام و دو حوّا

2 سال پيش با علي آشنا شدم. نزديک به 3 سال بود که از همسرش جدا شده و يک سال از من بزرگ‌تر بود. مي‌خواست دوباره ازدواج کند. مي‌گفت:...