هنگامي که شانه‌هاي پهني داريم چگونه و به چه سبکي لباس بپوشيم تا شانه‌هايمان جلوه‌ي بهتري پيدا کنند ؟
اگر يک خانم باشيد و شانه‌هاي پهني داشته باشيد، احتمالا از اين موضوع رنج مي‌بريد ، زيرا خانم‌ها به...