کشاورزی غیرارگانیک عامل بروز بیماری برای انسان است

رییس کمیسیون تولید انجمن ارگانیک ایران در پنجمین جشنواره و نمایشگاه تخصصی غذای سالم گفت: زمین های زراعی و باغات نسبت به سموم شیمیایی مقاوم شده...