در یک دنیای کامل، زن و مرد باهم ازدواج می کنند و تا آخر عمر به خوبی و خوشی کنار هم زندگی می کنند و تقریباً در یـک زمـان دار فـانی را وداع می گـویند. در چنین دنیایی نیازی به ازدواج دوم وجود نخواهد...