ازدواج مـجدد به نوبه خود کمی ترس آور است؛ اما زمانیکه فردی با کسی ازدواج می کند که همسر اولش فوت شده،
دچار درگیری های بسیار زیاد احساسی، مشکلات روزمره زنـــدگی و... نیز می شود. شاید تاکنون هیچ متنی...