خطرات خود درماني در شكم دردهاي اورژانسي
هشداريك جراح:
خوددرماني با خاكشيريا گرم كردن شكم، مشكلات كودك را تشديد مي‌كند


خود درماني در شكم دردهاي اورژانسي كودكان باعث حادتر شدن بيماري آنها...