شيرخوار دچار یبوست نیست.. برای اینکه در تعریف یبوست شيرخواران گفته شده, تعداد طبیعی دفعات اجابت مزاج در نوزادان از 5 مرتبه در روز تا یک بار در هر سه روز متغیر است. فلذا از این جهت نیازی به...