تالاسمي نوعي کم خوني ارثي است که به دليل اختلال در کارکرد گلبول‌هاي قرمز خون ايجاد مي‌شود. اين بيماري ارثي است؛ از کودکي آغاز شده و تا پايان عمر ادامه خواهد داشت...

تالاسمي آلفا: چنانچه هموگلوبين...