اسهال‌ مزمن‌ غیراختصاصی‌ دوران‌ كودكی‌
http://www.iransalamat.com/index.php?file=art&operation=show&id=2717&subsectionId=802
اسهال‌، تهدید كننده‌ حیات‌ كودك‌ ...