اگه اسهال بچه طول کشیده... برخورد با این مسئله رو باید بدون توجه به لکودیستروفی اون انجام داد. اسهال مزمن بچه ها علل زیادی داره که بعضی هاشون شایع هستند و بعضی نیستند . من اگه بخوام اسم ببرم فکر...