موارد مصرف‌: لوودوپا در درمان‌ بيماري‌پاركينسون‌ (اما نه‌ براي‌ درمان‌ علائم‌ خارج‌هرمي‌ ناشي‌ از داروها) مصرف‌ مي‌شود.مكانيسم‌ اثر: لوودوپا، پيش‌ ساز دوپامين‌است‌ و عمدتŠ با افزايش‌...