مقدمه
پاركينسونيسم..در مراحل اوليه به درمان داروئي نياز ندارد . اما ماهيت بيماري و نيز در دسترس بودن درمان طبي در صورت
تشديد علايم بيماري و نيز در دسترس بودن درمان طبي در صورت تشديد علايم بايد براي...