كودك 3 ساله‌اي دارم كه هفته پيش دچار اسهال شديد شد. پزشكان بدون هيچ‌گونه آزمايشي براي او سرم شروع كردند. آيا به نظر شما آغاز درمان بدون اينكه هيچگونه تشخيص قطعي داده باشند و ميكروب عامل بيماري را...