با سلام
من پسري حدودا دو ماهه دارم كه در بعضي موارد بعد از شير خوردن بهنگام دفع شديدا بخود مي پيچد و بعضي مواقع 3 تا 4 ساعت هيچ دفعي ندارد البته بطور متوسط روزي شش بار دفع دارد