اول باید مشخص بشود که وضع دفع کودک حالت عادی دارد یا غیر عادی چون گاهی , مادران وضع طبیعی کودک را غیر عادی تلقی می کنند و گاهی این حالت به پزشک هم میرسد و راه بی مورد و زحمات بی مورد به مادر و وکودک...