مردي جنوبي هستم و دو پسر نوجوان دارم که عين خروس‌جنگي به جان هم مي‌افتند و به قصد کشت يکديگر را مي‌زنند؛...