با سلام در بین مردم شهر ما چنین میگویند که هر گاه آب دهان رها شود خصوصا در هنگام خواب نشانه سردی است که باید...