هنگام شب آب دهان من روی بالشم می ریزد، آیا من عادی هستم؟