براساس نتايچ يك تحقيق؛
دو سوم از كاربران تلفن همراه از توهم شنيدن صداي زنگ تلفن يا پديده «زنگ اضطرابي»

...