غدد بزاقي موجود در دهان، مدام بزاق ترشح مي‌كنند تا دهان مرطوب بماند و در برابر باکتري محافظت شود. بزاق به هضم...