باسلام
می خواستم سئوال کنم چطور میتوان واکسن ضد آبله مرغان تهیه نمود باتوجه به اینکه در ایران وجود ندارد
...