يك كارشناس ارتباطات سيار گفت: لازم است به هنگام استفاده از گوشي تلفن همراه آن را تا حد امكان از كنار سر خود دور...