برادرم پس از خوب شدن اسهال شديدش با مشكل جديدي مواجه شده است: ته زبانش به‌شدت سياه شده و تهوع دارد. دكترها...