آیا سیپروترون های ایرانی با قرص دیان از نوع خارجیش با همون محتوی فرق داره ؟
اگر نه پس چرا خارجیش گرونتره ؟...