عجايب پزشکي/آيدا بهنام
تولد دوقلوهاي غير هم‌نژاد در يک خانواده

زوجي بريتانيايي براي دومين‌بار صاحب دوقلوهايي با نژادهاي متفاوت و باعث حيرت پزشکان و متخصصان علم ژنتيک شده‌اند...

به گزارش NBC،...