سندرم انتقال خون قل به قل بین 5 تا 17% دوقلو ها ئی که تک تخمکی / تک کورویونی هستند اتفاق می افتد. چند روش برای حل مشکل وجود دارد یکی اینکه با روش آمنیوسنتزمقداری از مایعاتی که در اطراف قل گیرنده...