دوقلوهای همسان هم تفاوت‌های ژنتیک دارند

همشهری آنلاین:
دوقلوهای همسان ممکن است آنقدرها هم همسان نباشند. گرچه انتظار بر این است که همه dna‌های این دوقلوها یکسان باشد، اما یک پژوهش جدید نشان...