به سؤالات زیر پاسخ دهید، اگر پاسخ شما به یك سؤال مثبت است،10 امتیاز به آن بدهید.

شغل من دارای اضطراب زیادی...