این دارو جزء نسل های جدید داروهای خواب آور هستند.علت اینکه کمی شهرت بدست آورده است به دلیل مکانیزم پیشنهادی آن...