کافور خیلی خطرناکه و معاونت غذا و دارو اجازه استفاده ازاین دارو را ممنوع کرده