محققان آمريكايي روشي ابداع كرده‌اند كه انجام پرتو درماني را كم خطرتر مي‌كند.

به گزارش پايگاه اينترنتي فناوري نانو، گروهي از محققان "دانشگاه ايالتي نيويورك" در "بوفالو" با استفاده از نانو ذرات...