تمام خانم های بارداری که آسیائی هستند و یا تحت این شرایط هستند بهتر است درخواست تست های هپاتیت
B برای آنها انجام شود اگر مشخص شد که عفونت فعال وجود دارد موقع تولد به بچه واکسن و ایمنو گلوبولین...