جام جم آنلاين: محققان اعلام کردند: شيوه هاي جديد پرتو درماني مي تواند تومورهاي سرطاني را که در قسمتهاي مختلف بدن گسترش يافته اند را ريشه کن کنند.
به گزارش مهر، محققان معتقدند که اين شيوه از درمان...