شنيده‌ام كه مصرف كره بادام زميني هنگام صبحانه خيلي مفيد است. مي‌خواستم بدانم آيا اين حرف درست است و در اين صورت روزانه چه مقدار از آن بايد مصرف شود؟