سلام

لطفا راه‌حلي پيشنهاد كنيد تا وقتي در اين ترافيک‌هاي سنگين قرار مي‌گيريم اعصابمان به هم نريزد. به نظرم اين مشکل روي اعصاب و روان همه اثر گذاشته و اثر آن به طور غيرمستقيم خانواده‌ها را درگير...