سميه مقصودعلي/دکتر مهرداد کريمي متخصص طب سنتي از خوبي‌ها و خطرهاي خاک نيشابوري يا گل‌سرشور مي‌گويد
چه خاکي بر سرمان بريزيم؟

بسياري از مادربزرگ‌ها و پدربزرگ‌هاي ما هنوز هم از مواد شوينده قديمي...