از آنجا که سونا و جکوزي باعث کاهش آب بدن مي‌شوند، بسياري از افراد فکر مي‌کنند وزنشان کاهش يافته است در حالي که وقتي آب تبخير شده به بدن بازمي‌گردد، دوباره وزن به حالت اوليه مي‌رسد.

توصيه مي‌کنم...