این دارو جزء نسل های جدید داروهای خواب آور هستند.علت اینکه کمی شهرت بدست آورده است به دلیل مکانیزم پیشنهادی آن هست که گفته شده از نظر تئوری مزایائی نسبت به نسل های قبلی دارد ولی طبق گزارش مراجع رسمی...