بنویس ما گناهکار نیستیم


جهان زیرین در اساطیر یونان، سرزمین مردگان است که فرمانروای همیشه نشسته بر تخت آبنوسش، اجازه خروج هیچ مهمانی را نمی دهد. راویان کهن اسطوره ها، اما اگر حالا زنده بودند...