مشاور رئيس جمهوري:

۸۸ درصد جمعيت زنان كشور غير فعالندگروه اجتماعي ـ اعتقاد ما بر اين است كه حل مشكلات و معضلات مربوط به زنان در جامعه ما، جنس فرهنگي دارد، به عبارتي ديگر، تا زماني كه...