سلام

پروستات کمی از حد معمول بزرگتر است و دکتر قرص زیر را تجویز کرد


Tamsulosin HEXAL 0.4

در مورد قرص بالایی مطالب می خواستم؟
عوارض دارد یا نه؟و علائم؟
تاثیر پذیری؟