هم مردان و هم زنان در میانسالی یک سری تغییرات هورمونی را پشت سر می‌گذارند. این تغییرات هورمونی را در مردان اصطلاحاً اندروپاز می‌گویند.افزایش وزن چه در دوران یائسگی و چه در دوران اندروپاز...