با سلام
1- یه صحبتی هست بین خانم ها که گفته می شه اگه خانمی چاق بشه و اندازه دور کمر و شکمش زیاد بشه دیگه باردار نمی شه چون دور رحمش چربی جمع می شه رحم نمی تونه

نطفه را در خودش نگه داره بنا...