چاقی وهورمونهای جنسی
همه ما در اطراف خود کسانی را مشاهده می کنیم که در 4مرحله درزندگی بطورناگهانی دچار افزایش وزن می شوند:بلوغ ،ازدواج ،بارداری وشیردهی(خانمها) ،یایسگی(خانمها) وافزایش...