برای یکی از اقوام ما برای رفع مشکل کم خوابی داروی زولپیدم تجویز شده ولی بعد از مصرف قرص 10 میلی گرمی آن دچار تهوع , بیحالی و خواب عمیق شده و کارش به اورژانس کشیده شده. می خواستم در اینمورد نظرتون...