چند عامل در درس خواندن دانش‌آموزان تاثير بسزايي دارد. يك عامل خود دانش‌آموز و عوامل دروني اوست و به توانايي‌هاي ذهني، توجه، تمركز و علايقش به فعاليت‌هاي درسي مربوط مي‌شود. بخش ديگر به سيستم آموزشي‌اي...