ترجمه کامل بروشور دارو: (هگزال نام يکي از شرکت​هاي توليدکننده دارو است)
...