حق با شماست. وقتي يک فرد بيش از نيم ساعت در ترافيک مي‌ماند، از نظر رواني بسيار حساس مي‌شود و با کوچک‌ترين مشکلي ممکن است کنترل خود را از دست بدهد و باعث درگيري يا حتي تصادف شود. ترافيک شهرهاي بزرگ...