سطح زبان به طور طبيعي پوشيده از پرزهايي است كه در اصطلاح به آن پاپي اطلاق مي‌شود. پاره‌اي از اين پاپي‌ها در...