بیش از ۵ میلیون نفر در آمریکا به آلزایمر یا بیماریهای مشابه ای چون تحلیل قوای ذهنی مبتلا هستند و گفته می شود تا سال ۲۰۵۰ این شمار به ۱۶ میلیون برسد

پژوهش های جدید پزشکی در آمریکا نشان می دهد می...